Đang bán
2,200VND

Phòng ngủ: 2WC: 1

Căn Hộ Bán

2,200VND

Phòng ngủ: 2WC: 1

Căn Hộ Bán

Đang bán
Đã bán
1,650VND
1,650VND

Phòng ngủ: 1WC: 1

Căn Hộ Bán

Đang bán
1,850VND
1,850VND

Phòng ngủ: 1WC: 1

Căn Hộ Bán

Đang bán
1,880VND
1,880VND

Phòng ngủ: 1WC: 1

Căn Hộ Bán

Đã bán
2,100VND
2,100VND

Phòng ngủ: 2WC: 1

Căn Hộ Bán

Đang bán
3,000VND

Phòng ngủ: 2WC: 2

Căn Hộ Bán

3,000VND

Phòng ngủ: 2WC: 2

Căn Hộ Bán

Đang bán
2,300VND
2,300VND

Phòng ngủ: 2WC: 2

Căn Hộ Bán

Đang bán
1,880VND